Obywatelstwo polskie i cudzoziemcy

Kancelaria oferuje usługi w prowadzeniu postępowań w zakresie:

  • Potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  • Uznania za obywatela polskiego
  • Nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP
  • Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  • Uznanie za repatrianta

Kancelaria oferuje usługi w prowadzeniu postępowań w zakresie:

  • Zezwolenia na pobyt czasowy
  • Zezwolenia na pobyt stały
  • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
  • Przedłużenie wizy

Kancelaria oferuje usługi w zakresie uzyskiwania:

  • Zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

;