Prawo karne

Prowadzimy wszelkie czynności związane z obroną interesów strony w postępowaniu prokuratorskim (postępowaniu przygotowawczym) oraz sądowym:

  • oskarżonego,
  • pokrzywdzonego ( zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, powództwo cywilne w procesie karnym, reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego),
  • podejrzanego, tymczasowo aresztowanego (udział w czynnościach przesłuchania, stawiania zarzutów, posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu),
  • sporządzaniu pism procesowych ( zażalenie, apelacja i skarga kasacyjna),
  • udzielamy porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej, warunkowe umorzenie postępowania karnego,
  • reprezentacja przed sądem penitencjarnym w sprawach dot.przerwania wykonania kary, odroczenia wykonania kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary
  • Oferujemy pomoc prawną w sprawach dotyczących wykroczeń, obejmującą reprezentację osoby pokrzywdzonej bądź obwinionej. Udzielamy ponadto kompleksowych porad prawnych odnoszących się do materii związanej z kodeksem wykroczeń oraz kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

;