Prawo nieruchomości

Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie prawa nieruchomości, w szczególności związaną z:

1) wszelkimi aspektami obrotu nieruchomościami;
2) postępowaniami dotyczącymi ustalania wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
3) postępowaniem w sprawie opłat adiacenckich;
4) podziałem i scalaniem nieruchomości;
5) postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
6) uzyskiwaniem odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;
7) kwestionowaniem przez mieszkańców postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
8) ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości.

Prawo budowlane:

Doradzamy i prowadzimy spory we wszelkich sprawach przed organami architektoniczno – budowlanymi, jak i organami nadzoru budowlanego, w tym przede wszystkim związanych z:

1) skompletowaniem dokumentów w celu zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) postępowaniami administracyjnymi toczącymi się na skutek złożenia przez organ sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych lub odmowy udzielenia pozwolenia na budowę;
3) legalizacją samowoli budowlanej;
4) uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
5) zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

Sprawy dotyczące tzw. gruntów warszawskich

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w sprawach roszczeń byłych właścicieli tzw. gruntów warszawskich i ich następców prawnych, którzy utracili je na mocy tzw. „Dekretu Bieruta” (Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy).

Wspólnota mieszkaniowa

Nasza oferta skierowana jest także do wspólnot mieszkaniowych. Proponujemy współpracę na płaszczyźnie:

1) kompleksowej obsługi zarządów wspólnot lub ich administratorów;
2) dochodzenia należności wspólnot, w szczególności przysługujących od właścicieli lokali z tytułu opłat eksploatacyjnych, utrzymania nieruchomości wspólnej i opłat na fundusz remontowy;
3) doradztwa inwestycyjnego;
4) doradztwa kredytowego;

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

;